Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksLANTIKAN KONSULTAN


JKMKKP_Bullet.pngJKMKKP_Title1.png

​Mengenali Jawatankuasa

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui warkah bilangan HHPO27/1972/1/XXIV bertarikh 19 Januari 2019 telah memperkenankan bagi Perlantikan Konsultan bagi Projek-Projek Kerajaan dipusatkan semula di Kementerian Pembangunan.

Di antara tanggungjawab utama JKMKKP ialah untuk meneliti dan mempertimbangkan sokongan perlantikan konsultan bagi projek-projek kerajaan. Manakala objektif utama JKMKKP adalah mendokong dasar Kementerian Pembangunan dalam memajukan Industri Pembinaan seterusnya memberikan peluang dan sokongan kepada penglibatan Konsultan-konsultan tempatan bagi sama-sama memajukan industri pembinaan.

Sebarang permohonan sokongan lantikan konsultan yang dihadapkan oleh pihak Kementerian dan Jabatan akan dibincangkan melalui mesyuarat oleh ahli-ahli tetap Jawatankuasa Melantik Konsultan Kementerian Pembangunan (JKMKKP) untuk mendapatkan kebenaran.

Line.png


JKMKKP_Bullet.pngJKMKKP_Title2.png

​Sebarang Permohonan hendaklah dihadapkan ke:

JKMKKP_Contact.png


Line.png


JKMKKP_Bullet.pngJKMKKP_Title4.png


JKMKKP_Tugas.png

Line.png


JKMKKP_Bullet.pngJKMKKP_Title5.png

JKMKKP_Objektif.png

Line.png


JKMKKP_Bullet.pngJKMKKP_Title6.png

JKMKKP_Proses.png