Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksAkta Perancangan Bandar dan Desa


 Akta Perancangan Bandar dan Desa (Kawalan Kemajuan) 1972 (Penggal 143)

 Akta Perancangan Bandar dan Desa 1972 (Chapter 143) digunakan oleh Jabatan Perancang Bandar dan Desa sebagai asas dalam  melaksanakan kawalan kemajuan dan menyediakan skim-skim perancangan di dalam kawasan kawalan.

Akta tersebut mengandungi 3 undang-undang subsidiari:
 
 1. Town and Country Planning (Control of Subdivision and Consolidation of Land) Regulations.
 2. Town and Country Planning (Miscellaneous provisions).
 3. Town and Country Planning (Control of development and use of land and buildings) Regulations.
 
 Akta Perancangan Bandar dan Desa (Kawalan Kemajuan) 1972 (Penggal 143) (Pindaan 1984) telah dipinda dan dikenali dengan Perintah Perancangan Bandar dan Desa 2015 (TCPO 2015).  TCPO 2015 telah diwartakan pada 8 Disember 2015 dan tujuan pindaan ini adalah untuk:
  • Meningkatkan (upgrade) dan memantapkan lagi  fungsi dan peranan Jabatan Perancang Bandar dan Desa dalam membuat perancangan bagi Negara Brunei Darussalam.
  • Memperbaiki dan memperlengkapkan lagi Akta PBD 1972 bukan saja dari segi kawalan kemajuan malah juga memberi pengiktirafan tugas-tugas perancangan Bandar supaya pelan-pelan pembangunan yang disediakan JPBD menjadi dokumen statutori/berkanun, dimana setiap kemajuan adalah berasaskan kepada cadangan-cadangan statutori.
  • Memperkuatkan fungsi kawalan kemajuan terutama sekali dari aspek penguatkuasaan melalui kompaun supaya tindakan segera dapat diambil terhadap aktiviti-aktiviti yang melanggar peraturan dan akta.
  • Meminda beberapa peruntukan sedia ada dan menambah peruntukan baru dengan mengambilkira keadaan semasa.

PERINTAH PERANCANGAN BANDAR DAN DESA

 

Perintah Perancangan Bandar dan Desa 2015 (Town and Country Planning Order, TCPO 2015) adalah suatu akta bagi mengawal selia perancangan bandar dan desa di Negara Brunei Darussalam. Ianya menyediakan kerangka undang-undang untuk mentadbir, mengawal serta menguatkuasakan tugas-tugas perancangan bandar dan desa.

Perintah ini adalah hasil kajian semula Akta Perancangan Bandar dan Desa 1972 (Penggal 143), di mana beberapa bahagian dan bab yang terkandung di dalam Perintah baru ini antara lain bertujuan untuk memantapkan lagi  dua fungsi utama jabatan, iaitu perancangan bandar dan desa khusus di dalam penyediaan pelan-pelan pembangunan (development plans) dan juga kawalan kemajuan serta penguatkuasaan.

Perintah ini telah mula dikuatkuasakan pada 01hb Januari 2017 dan mengandungi 06 Bahagian dan 64 Bab keseluruhannya.

Kandungan Perintah :

Bahagian I          :  Permulaan

Bahagian II         : Pentadbiran

Bahagian III       : Pelan Pembangunan

Bahagian IV       : Perancangan, Pemecahan,Penyatuan dan Pemuliharaan Tanah

Bahagian V        : Penguatkuasaan

Bahagian VI        : Mendapatkan balik wang

Jadual

Bahagian I           :               Permulaan

Bahagian ini mengandungi tafsiran bagi memastikan penggunaan istilah undang-undang berkenaan yang betul. Sebagai misal, istilah bangunan, tanah dan pemilik. Di samping itu juga, bahagian ini memberikan tafsiran atau makna kepada perkataan "pemajuan" , "pemecahan dan penyatuan",  "kawasan pemuliharaan" dan sebagainya.

Bahagian II          :              Pentadbiran

Bahagian II memberikan mandat kepada orang atau orang-orang yang difikirkan layak sebagai Autoriti Perancang untuk melaksanakan perintah ini. Di samping itu, bahagian ini juga memberi kuasa kepada menteri untuk melantik komiti-komiti untuk membantu Autoriti  Perancang menjalankan tugas – tugas di dalam perintah ini.

Bahagian III        :               Pelan Pembangunan

Bahagian ini  memperuntukan bahawa Autoriti Perancang dipertanggungjawabkan untuk menetapkan satu-satu kawasan sebagai kawasan perancangan bagi maksud Perintah ini. Seterusnya bahagian ini memberikan definisi pelan-pelan pembangunan yang akan disediakan serta menghuraikan tatacara penyediaan pelan-pelan pembangunan.

Di samping ini juga, bahagian ini membolehkan penyertaan awam dilaksanakan dalam proses penyediaan pelan-pelan pembangunan.

Bahagian IV        :               Perancangan, Pemecahan, Penyatuan dan Pemuliharaan Tanah

Bahagian IV memperuntukan bahawa permohonan kebenaran perancangan, permohonan pemecahan dan/atau penyatuan dan permohonan kebenaran pemuliharaan untuk dihadapkan kepada Autoriti Perancang. Seterusnya Autoriti Perancang boleh memberikan kebenaran bertulis atau kebenaran tertakluk kepada syarat-syarat. Jika permohonan bagi kebenaran bertulis ditolak atau diberikan tertakluk kepada syarat, dan pemohon tidak berpuashati mengenainya maka Seksyen 31 membolehkan pemohon untuk membuat rayuan.

Bahagian V         :               Penguatkuasaan

Bahagian ini memberikan kuasa kepada Autoriti Perancang untuk menjalankan tindakan penguatkuasaan bila mana didapati adanya perlanggaran peraturan kawalan kemajuan berkaitan dengan mana-mana tanah. Seksyen 36 memperuntukan cara-cara mengeluarkan notis penguatkuasaan dan Seksyen 37 memberikan ruang kepada orang ramai untuk mengemukakan rayuan kepada Menteri terhadap notis penguatuasaan yang diberikan. 

Bahagian VI        :               Mendapatkan balik wang

Bahagian ini memberikan kuasa kepada Autoriti Perancang untuk mendapatkan wang balik bagi mana-mana wang yang dikena kan untuk dibayar di bawah Perintah ini. Bahagian ini juga memberikan kuasa kepada Autoriti Perancang untuk mengkompaun sebarang kesalahan di bawah Perintah ini dan memungut satu jumlah wang tidak melebihi $500.

Jadual

Jadual ini memberikan takrif mengenai kawasan kawalan kemajuan yang  meliputi kawasan-kawasan di dalam Negara Brunei Darussalam, kecuali mana-mana kawasan yang diisyitiharkan sebagai suatu kawasan Lembaga Bandaran.

 

Keterangan lanjut Perintah boleh didapati di laman web Jabatan Peguam Negara.