Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksAkta Perancangan Bandar dan Desa

 Akta Perancangan Bandar dan Desa (Kawalan Kemajuan) 1972 (Penggal 143)

 Akta Perancangan Bandar dan Desa 1972 (Chapter 143) digunakan oleh Jabatan Perancang Bandar dan Desa sebagai asas dalam  melaksanakan kawalan kemajuan dan menyediakan skim-skim perancangan di dalam kawasan kawalan.

Akta tersebut mengandungi 3 undang-undang subsidiari:
 
 1. Town and Country Planning (Control of Subdivision and Consolidation of Land) Regulations.
 2. Town and Country Planning (Miscellaneous provisions).
 3. Town and Country Planning (Control of development and use of land and buildings) Regulations.
 
 Akta Perancangan Bandar dan Desa (Kawalan Kemajuan) 1972 (Penggal 143) (Pindaan 1984) telah dipinda dan dikenali dengan Perintah Perancangan Bandar dan Desa 2015 (TCPO 2015).  TCPO 2015 telah diwartakan pada 8 Disember 2015 dan tujuan pindaan ini adalah untuk:
  • Meningkatkan (upgrade) dan memantapkan lagi  fungsi dan peranan Jabatan Perancang Bandar dan Desa dalam membuat perancangan bagi Negara Brunei Darussalam.
  • Memperbaiki dan memperlengkapkan lagi Akta PBD 1972 bukan saja dari segi kawalan kemajuan malah juga memberi pengiktirafan tugas-tugas perancangan Bandar supaya pelan-pelan pembangunan yang disediakan JPBD menjadi dokumen statutori/berkanun, dimana setiap kemajuan adalah berasaskan kepada cadangan-cadangan statutori.
  • Memperkuatkan fungsi kawalan kemajuan terutama sekali dari aspek penguatkuasaan melalui kompaun supaya tindakan segera dapat diambil terhadap aktiviti-aktiviti yang melanggar peraturan dan akta.
  • Meminda beberapa peruntukan sedia ada dan menambah peruntukan baru dengan mengambilkira keadaan semasa.
PERINTAH PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 2015 (TCPO 2015)

Perintah ini mengandungi tujuh (7) bahagian (64 bab) seperti berikut:

Bahagian I    -  Permulaan / Preliminary (5 bab).

Bahagian II   -  Pentadbiran / Administration (2 bab).

Bahagian III  -  Pelan Pembangunan / Development Plans (15 bab).

Bahagian IV  -  Perancangan, Pemecahan, Penyatuan dan Pemuliharan Tanah / Development, Subdivision, Consolidation and Conservation of                            Land (10 bab).

Bahagian V   -  Penguatkuasaan / Enforcement (10 bab).

Bahagian VI  -  Mendapatkan Balik Wang / Recovery of Moneys (9 bab).

Bahagian VII -  Am / General ( 13 bab).